Personuppgiftspolicy Vilenta HB (här nedan kallat Vilenta)

Denna sekretess- och cookiepolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vilenta.se och är uppdaterad 2018-05-25 i enlighet med GDPR.

Vilenta kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Vilenta kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Vilenta kommer att behandla följande personliga uppgifter:

· Namn, e-postadress och företagsnamn samt övriga uppgifter för att behandla din förfrågan när du fyller i ett formulär på vilenta.se

· Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.

· Om du kontaktar Vilenta HB, lagrar vi dina svar eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, detta för att ge bättre service om du kontaktar Vilenta igen.

Laglighet i behandlingen

Vilenta kommer att:

· Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.

· Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

· Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.

· Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in för. Inklusive eventuella garantitider och erforderlig tid efter att garantitid löpt ut.

· Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

· Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Vilenta HB informeras eller på annat sätt blir medveten om felaktig information.

· Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.

· Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.

· På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av VILENTA HB i en sedvanlig och maskinläsbar form.

 

Rättslig grund för behandling

Vilenta samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Vilenta, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Vilenta åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Vilenta kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Vilenta är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Vilenta låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Vilenta.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies – Är tredje part oavsett

Vilenta använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken eller besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Vilenta säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vilenta använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vilenta förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Vilentas hemsida.